mod_jux_megamenu

Parth Allyriadau Isel Arwydd Milan Area C arwydd ffordd Eidal cyfyngiadau mynediad drefol Corfforol

Mae ein gwefan yn darparu'r holl wybodaeth sydd ei angen arnoch ar gyfer y Rheoliadau Mynediad Trefol yn Ewrop. rheoliadau mynediad drefol yw lle rhai mathau o gerbydau yn cael eu rheoleiddio neu wedi'u cyfyngu rhag mynd yn rhan o ardal drefol.

Rheoliadau Mynediad Trefol rheoleiddio'r defnydd o ffyrdd y ddinas i helpu i ddatrys materion megis llygredd aer, sŵn neu dagfeydd.

Y Pedwar Math o Gynllun
Parthau Allyriadau Isel
Tollau Ffordd Trefol, neu Gostau Casglu
Rheoliadau Mynediad Mawr
Pam Rheoliadau Mynediad?
Llygredd Aer
Strydoedd haul
Damweiniau Ffyrdd
atyniad
Sŵn
Effeithiau Cyfyngiadau Mynediad

Mae yna dri math o gynllun:

LEZsParthau Allyriadau Isel lle mae mynediad yn cael ei reoleiddio gan allyriadau o gerbydau. Ceir manylion llawn ar ein tudalennau dinas, gyda'r holl wybodaeth rydych chiangen. Mae'r cynlluniau hyn wedidewislen gwyrdd dolenni yn y dewislenni tynnu-lawr.

cynlluniau codi tâl Ffordd Trefol Tollau lle mae mynediad yn cael ei reoleiddio gan dalu. Mae manylion llawn i'w cael ar ein tudalennau ddinas, gyda'r holl wybodaeth rydych ei hangen. Mae'r cynlluniau hyn yn caeldewislen coch dolenni yn y dewislenni tynnu-lawr.

ARS allweddol Cynlluniau Rheoli Mynediad Mawr lle mae mynediad yn cael ei reoleiddio gan ofynion eraill y cyfeirir atynt hefyd ar y wefan hon yn 'allweddol-AR'. Dyma lle mae angen caniatâd i fynd i mewn i ardal, neu fynediad a ganiateir ar adegau penodol o'r dydd. Gelwir y rhain hefyd yn Gyfyngiadau Traffig, Trwyddedau Cynlluniau neu yn yr Eidal ZTLs. Mae ein gwefan yn darparu'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar y cynlluniau sy'n gweithredu yn y dinasoedd mwy teithiol neu fwy. Nid yw ardaloedd cerddwyr na chynlluniau parcio yn cael eu cynnwys yn gyffredinol. Os oes gennych wybodaeth ar gynlluniau nad ydym yn eu cynnwys eto, Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld., a bydd hyn yn ein helpu i gynyddu nifer y cynlluniau ceir manylion amdanynt ar ein gwefan. Mae'r data ddim yn gynhwysfawr, ond bydd nifer y cynlluniau yn y categori hwn yn cynyddu dros amser. Mae manylion llawn i'w cael ar ein tudalennau ddinas, gyda'r holl wybodaeth rydych ei hangen. Mae'r cynlluniau hyn yn caeldewislen glasdolenni yn y dewislenni tynnu-lawr.

 

Am ragor o wybodaeth, gallwch naill ai fynd i'r:

 Ymgynghorwyr Eithrio Van Sadler Uchel Strydoedd Caled Ardal braf i gerddwyr, Gwlad Pwyl  tagfeydd mewn dinasoedd

Pam Rheoliadau Mynediad?

Mae llawer o ddinasoedd a threfi trafferth gyda cydbwysedd y tagfeydd, 'Lle Da i Fyw', llygredd aer, lefelau sŵn, hygyrchedd, difrod i adeiladau hanesyddol a phwysau eraill o fywyd trefol. Mae llawer o ddinasoedd yn cael lefelau llygredd sy'n cael effaith andwyol ar iechyd. Nid yw dinasoedd dagfeydd, llygredig, swnllyd yn ddeniadol i breswylwyr, ymwelwyr neu fusnesau.

Mae sawl ffordd o geisio mynd i'r afael â'r materion hyn, a rheoleiddio'r cerbydau neu'r teithiau sy'n cael mynediad at rannau o'r dref yn un. Y math mwyaf syml o Reoleiddio Mynediad yw parth i gerddwyr, a all wella atyniad atyniad twristaidd neu ganolfan siopa. Yn gyffredinol, nid yw ein gwefan yn cynnwys parthau cerddwyr, gan eu bod yn digwydd ym mhob tref, ac mae'r rheiny y mae angen eu darparu i'r siopau yn cysylltu â'r siopau ac felly yn gwybod am y cynllun. Mae rhai parthau i gerddwyr wedi'u cynnwys o dan gyfyngiadau ffisegol ac rydym yn cynnwys rhai o'r cynlluniau mwy o dan ARS allweddol.

Yn gyffredinol, Rheoliadau Mynediad gydbwyso'r angen cerbydau i gael mynediad at ardal, gyda gostyngiad yn nifer y cerbydau sy'n dod i mewn i'r ardal. Er enghraifft, yn annog cymudwyr i deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, seiclo neu ar droed.

Cyfyngiadau Traffig Corfforol hefyd yn aml yn eu lle pan fydd ffordd yn ddigon rhy gul neu bont beidio gref ar gyfer cerbydau penodol. Mae'r rhain yn cael eu cynnwys o dan gyfyngiadau traffig corfforol ar ein gwefan. Cyfyngiadau traffig ffisegol hefyd yn cynnwys llawer o barthau i gerddwyr a lle y lorïau yn unig yn cael teithio drwy drefi a phentrefi ar gyfer dosbarthu neu fynediad. Mae'r ddau fath olaf o gynlluniau yn gyffredin iawn, ac efallai y byddai'n nad yw ein cronfa ddata yn cynnwys nhw i gyd. Os ydych yn gyrru cerbyd trwm, byddwch yn ymwybodol eich bod yn aml nid cael gyrru drwy nifer o ddinasoedd, trefi neu bentrefi, a dylai'r prif ffyrdd o gwmpas y trefi yn cael eu defnyddio â dewis.

Llygredd Aer

Un o'r rhesymau dros Cynlluniau Rheoleiddio Mynediad yw llygredd aer.

Mae llygredd aer yn gyfrifol am farwolaethau cynamserol 310 000 yn Ewrop bob blwyddyni. Mae hyn yn fwy o farwolaethau na achosir gan ddamweiniau ar y ffyrddii. Amcangyfrifir y bydd y difrod iechyd dynol rhag llygredd aer yn costio economi Ewrop rhwng € 427 790 a € biliwn y flwyddyniii.

Llygredd aer mwyaf yn effeithio ar yr ifanc iawn a'r hen a'r rhai sydd â chlefydau'r galon a'r ysgyfaint. afiechydon y galon a'r ysgyfaint yn y ddwy achosion cyffredin o farwolaeth yn Ewrop. Mae llygredd aer hefyd yn sbarduno problemau iechyd fel pyliau o asthma ac yn cynyddu derbyniadau i'r ysbyty a diwrnodau i ffwrdd yn sâl. allyriadau disel wedi bod dosbarthu fel carsinogenig (achosi canser) gan Sefydliad Iechyd y Byd, Sy'n golygu bod lleihau allyriadau diesel yn arbennig o bwysig ar gyfer iechyd. Gallwch gael gwybod mwy o fanylion am y materion hyn gan y Tudalennau ansawdd aer Sefydliad Iechyd y Byd.

Gallwn hefyd ystyried effaith llygredd aer ar ddisgwyliad oes [pa mor hir y gall pobl ei ddisgwyl, ar gyfartaledd, i fyw]. Mae'r map canlynol chwith map llaw yn dangos amcangyfrif o faint o fisoedd disgwyliad oes ei leihau gan gronynnau mân o waith dyn ar draws Ewrop yn 2000. Mae'r map llaw dde yn dangos y misoedd amcangyfrifedig pan fydd y nifer o fesurau ar gyfer llygredd aer wedi cael eu rhoi ar waith, yn 2020iv. Mae hyn yn dangos y gwelliant y gellir ei gyflawni gyda mesurau ansawdd aer gwahanol, er enghraifft safonau Ewro yn lanach ac yn Rheoliadau Mynediad Trefol.

 bywydau a gollwyd o waith dyn PM2.5 yn Ewrop yn 2000 2020 a

Mae'r trydydd map isod yn dangos amcangyfrif y blynyddoedd o fywyd a gollwyd (YOLL) yn 2005 briodoli i PM tymor hir2.5 amlygiadv. Mae hyn yn dangos pethau ychydig yn wahanol, ond yn rhoi canllaw i'r gwelliannau o'r 2000 flwyddyn uchod.

bywyd y blynyddoedd Amcangyfrif a gollwyd o amlygiad PM2.5 tymor hir yn Ewrop

Strydoedd haul

Nid yw dinasoedd dagfeydd, llygredig, swnllyd yn ddeniadol ar gyfer busnesau neu breswylwyr. Mae gan tagfeydd yn cael effaith sylweddol ar yr economi, sy'n costio bron i € 100 biliwn, neu 1% o CMC yr UE, yn flynyddolwelodd. Gall y mathau gwahanol o Reoliadau Mynediad Trefol lleihau traffig a thagfeydd mewn dinas, a sicrhau bod y rhai y mae angen i deithio gyda cherbyd - er enghraifft danfoniadau - gall teithio yn hytrach nag eistedd mewn tagfa draffig.

Damweiniau Ffyrdd

Mae tua dros 4 miliwn o ddigwyddiadau yn yr UE bob blwyddyn. Roedd 39000 farwolaethau yn yr UE yn 2008. 23% o ddamweiniau angheuol mewn ardaloedd adeiledig effeithio ar bobl o dan oed 25. Gall Llai o draffig a strydoedd cynllunio'n dda mewn ardaloedd trefol yn arwain at lai o ddamweiniau. vii

atyniad

Mae llawer o ddinasoedd yn ardaloedd twristaidd rheoli mynediad i rannau o'r ardal drefol. Nid y rhai sy'n ymweld ac yn dod ag arian i mewn i'r dinasoedd am weld tagfeydd traffig neu resi o fysiau daith. Mae hyn yn arbennig o wir ar gyfer llawer Dinasoedd Eidaleg, gyda Zona a Traffico Limitato (ZTL).

Nid yw dinas neu dref sydd wedi tyfu hefyd yn ddeniadol i drigolion a busnesau. Ni all busnesau ddarparu'r nwyddau sydd eu hangen arnynt. Mae trigolion yn treulio llawer o amser mewn jamfeydd traffig.

Sŵn

Mae lefelau uchel o sŵn yn cael effaith ar ein hiechyd. Gall gael effeithiau negyddol ar y system gardiofasgwlaidd, iechyd meddwl, perfformiad gwaith, gallu plant i ddysgu, ansawdd cwsg ac ymddygiad cymdeithasol. Mae plant, pobl â salwch corfforol a meddyliol presennol a'r henoed yw'r rhai mwyaf agored i effeithiau sŵn hyn.

Amcangyfrifon o amlygiad i sŵn amgylcheddol yn dangos bod yn 2011 mae'n cyfrannu at o leiaf:

  • 900 000 achosion ychwanegol o bwysedd gwaed uchel,
  • 43 000 achosion ychwanegol o dderbyniadau i'r ysbyty,
  • Achosion 10 000 o farwolaethau cynamserol bob blwyddynviii.

Mae'r niferoedd yn debygol o gael eu tanamcangyfrif yn sylweddol, o bosibl gan fwy na ffactor o ddau.

O ran effaith economaidd, amcangyfrifir sŵn traffig ffyrdd a rheilffyrdd yn costio yr UE40 biliwn y flwyddynix. Mae bron 90% o'r effaith ar iechyd a achosir gan amlygiad sŵn yn gysylltiedig â sŵn traffig ffyrddx.

Effeithiau Cyfyngiadau Mynediad

Cyfyngiadau mynediad wedi cael eu canfod i fod yn effeithiol mewn nifer o ddinasoedd. Am enghreifftiau gweler y tudalennau effeithiau ar wahân ar gyfer parthau allyriadau isel, tollau ffyrdd ac rheoliadau mynediad eraill.

 

Ewch i'r brig

Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella ein gwefan ac eich profiad wrth ei ddefnyddio. Cwcis a ddefnyddir ar gyfer gweithredu hanfodol y safle hwn eisoes wedi cael eu gosod. I gael gwybod mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio a sut i'w dileu, gweler ein polisi preifatrwydd.

  Rwyf yn derbyn cwcis o'r safle hwn.